ชั้นเรียนเด็กเล็ก

ชั้นเรียนอนุบาล - ประถม

มีการเรียน การจัดกิจกรรม และฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

อนุบาลพิเศษ 3
เตรียมประถมพิเศษ