บริการเสริมพิเศษ

บริการกายภาพบำบัด
บริการสระธาราบำบัด
บริการฝึกพูด
บริการดนตรีพัฒนา
บริการคอมพิวเตอร์กับเด็กพิเศษ
บริการเสริมวิชาการ