ชั้นเรียนเด็กโต

การงานพื้นฐานอาชีพ 6 กลุ่มงาน

การดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาการ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่จำเป็นในการอยู่ร่วมในสังคมและสถานการณ์ต่างๆได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับเด็กๆ  

กลุ่มงานเพาะพันธุ์พืช

โครงการ” งานเพาะพันธุ์พืช” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ได้ทดลองศึกษา สังเกตุ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือแนะนำขณะทำกิจกรรม ซึ่งการทำงานเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล.