admin

วิธีดูแลเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ควรรู้

    โรคออทิสติก เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders : PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก มักพบในช่วง 2 ขวบปีแรก มีผลทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาบกพร่อง มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด โดยจะส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสื่อสาร พัฒนาการทางด้านพฤติกรรม การรักษาโรคออทิสติก    ทุกวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ความเห็นในการรักษาออทิสติกแตกต่างกันไป ผู้เชียวชาญบางท่านให้ความเห็นว่าโรคออทิสติกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจากหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันโรคออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่สามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม การรักษาออทิสติกสามารถทำได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้ การกระตุ้นพัฒนาการ เป็นการรักษาที่มีความสำคัญที่สุดในโรคออทิสติก การกระตุ้นพัฒนาการมีหลายวิธี ได้แก่ การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก (Sensory Integration) กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) และการฝึกพูด (Speech Therapy) การรักษาทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง การปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในเด็กออทิสติกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมอันตราย เช่น โขกศีรษะหรือก้าวร้าว ซึ่งในเด็กออทิสติกจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารทำให้ไม่สามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างตรงไปตรงมา การสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมต้องกระชับเข้าใจง่ายและทำได้จริง ทั้งนี้พ่อแม่ทุกรายควรได้รับการฝึกทักษะในการปรับพฤติกรรมโดยแพทย์ การใช้ยา เนื่องจากโรคออทิสติกเป็นโรคทางพัฒนาการของสมอง …

วิธีดูแลเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ควรรู้ Read More »

โรคออทิสติก(Autistic)

โรคออทิสติก(Autistic) คืออะไร           โรคออทิสติก เป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้านได้แก่ พัฒนาการด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม และด้านการเล่น อาการสามารถจำแนกตามพัฒนาการแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ พัฒนาการด้านการสื่อสาร เช่น พูดช้า พูดภาษาแปลก ๆ ไม่ส่งเสียงเรียก บอกความต้องการโดยการชี้นิ้ว ทำตามคำสั่งง่าย ๆ ไม่ได้ พัฒนาการด้านการเข้าสังคม เช่น ไม่สบตาเวลาพูด ดูเฉยเมยไร้อารมณ์ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ลำบาก ไม่แสดงอารมณ์ดีใจหรือเสียใจ พัฒนาการด้านการเล่น เช่น เล่นซ้ำ ๆ มองซ้ำ ๆ สนใจในรายละเอียดมากเกินไป ชอบเล่นตามลำพัง ไม่สนใจการเล่นกับเพื่อน ไม่สามารถเล่นตามกฎเกณฑ์  นอกจากนี้โรคออทิสติกสามารถแสดงด้วยอาการอย่างอื่น เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ไม่นิ่งหรือขาดสมาธิ ร้องกรี้ดเสียงสูง โขกศีรษะ เป็นต้น พฤติกรรมคล้ายออทิสติกคืออะไร พฤติกรรมคล้ายออทิสติกหรือในสื่อสังคมมักเรียกว่า “ออทิสติกเทียม” เป็นภาวะที่เด็กขาด “การกระตุ้น” ในการสื่อสารสองทาง จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางการสื่อสารกับผู้อื่น …

โรคออทิสติก(Autistic) Read More »

ธนาคารTMB/ธนชาต มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

ธนาคารTMB/ธนชาต ได้จัดงานบุญงานกฐินพระราชทาน ร.10ประจำปีของธนาคารขึ้นโดยในปีนี้ได้เลือกวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์เป็นวัดที่จะนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดที่วัดนี้ในการนี้ทางวัดได้มอบเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานจำนวนเงิน 5,000,000 บาทให้กับทางมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีท่านศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประทานมูลนิธิ ฯ เป็นผู้รับมอบ ขอบพระคุณ #ท่านผู้บริหารธนาครตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและให้ความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการก่อสร้างอาคารมาโดยตลอด ขอบพระคุณมากครับ #รักTMBธนชาต

อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิฯเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ ได้กรุณานำเช็คเงินสดจำเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของครอบครัวท่าน มอบให้กับมูลนิธิฯเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีรศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประทานกรรมการมูลนิธิฯ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ และกรรมการท่านอื่นๆหลายท่านรับมอบครั้งนี้ครับ #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ #ตึกใหม่ใกล้เสร็จ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่4 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่9 ตุลาคม 63 บรรยากาศในวันนั้น ผู้ปกครองได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้เด็กๆได้ใส่บาตรด้วยตนเองมีฝนตกพรำๆ เกือบทั้งวัน

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2563

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ปี2563 เพื่อหารายได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จัดไปเมื่อ 25 กันยายน ขออนุโมทนาบุญร่วมกันและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มั่งเงินทองค่ะ

ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ดร.สายฤดี วรกิจโภทร และคณะจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน เดินทางมามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สบทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในการนี้มีคณะกรรมการบางท่านเป็นตัวแทนรับมอบได้แก่ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานฝ่ายหาทุน นางนิรมลชยุตสาหกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ และรศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล กรรมการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางมูลนิธิฯ และเด็กนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่มาณ ที่นี้ด้วยครับ #น้ำใจงาม #ให้ความรักความเมตตา #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎร์ ตลอดมา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ

ตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี2563

ตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี2563 เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครูและเจ้าหน้าที่ ในการฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการช้าและสมาธิสั้น