อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิฯเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิรมล ชยุสาหกิจ ได้กรุณานำเช็คเงินสดจำเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของครอบครัวท่าน มอบให้กับมูลนิธิฯเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีรศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รองประทานกรรมการมูลนิธิฯ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ และกรรมการท่านอื่นๆหลายท่านรับมอบครั้งนี้ครับ #ขอบพระคุณอย่างสูงครับ #ตึกใหม่ใกล้เสร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 4 =